დისციპლინური საქმე 12/19

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 7 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 12/19 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin