დისციპლინური საქმე 34/19

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 34/19 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin