დისციპლინური საქმე 66/19

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 19 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 66/19 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin