დისციპლინური საქმე 80/301-18

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 80/301-18 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin