დისციპლინური სამართალწარმოების 2017-2018 წლების სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2017-2018 წლების სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin