ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა N3

მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის ნორმების, თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევის და მიუკერძოებლობის შესახებ

სრულად »

სამოსამართლო ეთიკის შედარებითი ანალიზი და კომენტარები საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის ნორმების თაობაზე

სამოსამართლო ეთიკის შედარებითი ანალიზი და კომენტარები საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის ნორმების თაობაზე

სრულად »

„მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები

პუბლიკაცია წარმოადგენს მოსამართლეთა პატიოსნების განმტკიცების საკითხებზე მომუშავე მოსამართლეთა ჯგუფის (Judicial Integrity Group) ავტორობით და გერმა- ნიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) და გაეროს ნარკოტი- კებისა და

სრულად »

სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები

ბანგალორის 2001 წლის სამოსამართლო ქცევის კოდექსი, მიღებული სასამართლო ხელისუფლების შეუვალობის განმტკიცებული სასამართლო ჯგუფის მიერ, განხილული უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეთა მრგვალ მაგიდაზე, რომელიც გაიმართა ჰააგაში, მშვიდობის სასახლეში,

სრულად »