დისციპლინური საქმე 38/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 3 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 38/21 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 76/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 24 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 76/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 70/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 24 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 70/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 62/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 11 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 62/22 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 60/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 5 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 60/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 50/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 27 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 50/22 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 58/22-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 27 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 58/22-2 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 58/22-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 27 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 58/22-2 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

სრულად »