დისციპლინური საქმე 54/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 1 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 54/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 53/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 29 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 53/24 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 50/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 22 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 50/24 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 40/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 1 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 40/24 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 42/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 27 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 42/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 39/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 27 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 39/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 43/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 25 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 43/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ხარვეზის დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობის საფუძვლით.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 34/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 34/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »