დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2022-2024 წლების სტრატეგია

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2022-2024 წლების სტრატეგია დოკუმენტი 4 მიზნისგან შედგება: დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური განვითარება; დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანობის გაზრდა და გადაცდომების პრევენციის ხელშეწყობა თანამშრომლების განგრძობადი

სრულად »

მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების განმარტების პრაქტიკული სახელმძღვანელო და შედარებით-სამართლებრივი კვლევა იტალიისა და საფრანგეთის პრაქტიკის მიხედვით

ევროკავშირის პროექტის „სასამართლო რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში მომზადდა წინამდებარე დოკუმენტი, რომელიც შედგება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტში ჩამოთვლილი გადაცდომების განმარტებისთვის

სრულად »

სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებები

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ დოკუმენტი მოამზადა. დოკუმენტის პროექტი პოზიციების და რეკომენდაციების წარმოდგენის მიზნით წარედგინა საქართველოს იუსტიციის საბჭოს, სადისციპლინო კოლეგიას და საქართველოს

სრულად »