2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები

2017 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია

დამოუკიდებელ ინსპექტორს თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ (20.11.2017)
განსახილველად გადაეცა 102 დისციპლინური საჩივარი.
2017 წელს წარმოებაში ჰქონდა ჯამში 131 დისციპლინური საჩივარი.

დისციპლინური გადაცდომების სტატისტიკა
საჩივრებში მითითებული სავარაუდო გადაცდომების ოდენობა

დისციპლინური გადაცდომების სტატისტიკა

სტატისტიკური ინფორმაცია საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin