2018 წლის პირველი ნახევრის სტატისტიკური მონაცემები

2018 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია

2018 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს განსახილველად გადაეცა 141 დისციპლინური საჩივარი (2018 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით).
ნაშთის სახით 2017 წლიდან განსახილველად გადმოვიდა 131 დისციპლინური საჩივარი.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს სულ წარმოებაში ჰქონდა 272 დისციპლინური საქმე, მათ შორის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია, სახალხო დამცველის წინადადებები.

სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის ავტორთა შესახებ

სტატისტიკური ინფორმაცია საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

სტატისტიკური ინფორმაცია დისციპლინური გადაცდომების თაობაზე

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin