დისციპლინური საქმე 195/19-1

დისციპინური სამართწალწარმოება შეწყდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინურ საქმეზე წინასწარი მოკვლევა გაგრძელდა სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 36/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 13 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 36/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 126/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 28 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 126/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »