დამოუკიდებელი ინსექტორის სამსახურის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2022 წლის ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლების მაჩვენებელთან.

ანგარიშში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები და გადაწყვეტილებები. დოკუმენტში, ასევე, ასახულია ინფორმაცია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და სტრატეგიული შესრულების პროგრესის შესახებ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin