დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლის მაჩვენებელთან. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები განზოგადებულია საჩივრებში ყველაზე ხშირად მითითებული დისციპლინური გადაცდომის სახეებისა და მათზე რეაგირების სამართლებრივი შედეგების შესაბამისად. საქმეები არა მხოლოდ კონკრეტული გადაცდომის სახეების შესაბამისად არის განზოგადებული, არამედ მოცემულია ის საქმეები, რომლებიც თავისი არსით პრეცედენტულია. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin