გამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის მეორე კვარტლის საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ დამუშავდა და ანგარიშის სახით გამოიცა 2020 წლის მეორე კვარტლის სტატისტიკური მონაცემები.

ანგარიშში სტატისტიკური ინფორმაცია დამუშავებულია საქმეთა კატეგორიების, სასამართლო ინსტანციების, დისციპლინური გადაცდომის სახეებისა და მომზადებული დასკვნების შესაბამისად. ამასთან, გაანალიზებულია საჩივრის ავტორთა და მოსამართლეთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემები.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin