დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლების მაჩვენებელთან.

ანგარიშში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები და გადაწყვეტილებები. დოკუმენტში ასევე ასახულია ინფორმაცია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და სტრატეგიული განვითარების მიზნების შესრულების პროგრესის ანგარიშის შესახებ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin