დისციპლინური საჩივრის ფორმა

მოსამართლის შესაძლო დისციპლინურ გადაცდომაზე სამართალწარმოების ინიცირებისთვის საჭირო საჩივრის ახალი ფორმა გამოქვეყნდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin