დისციპლინური სამართალწარმოების 2020 წლის სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2020 წლის სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin