დისციპლინური საქმე 10/19-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის10 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 10/19-1 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin