დისციპლინური საქმე 101/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 1 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 101/20 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin