დისციპლინური საქმე 102/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 05 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 102/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin