დისციპლინური საქმე 107/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 7 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 107/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin