დისციპლინური საქმე 11/21-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 16 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 11/21-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin