დისციპლინური საქმე 11/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 16 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 11/24 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin