დისციპლინური საქმე 112/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 3 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 112/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin