დისციპლინური საქმე 113/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 113/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin