დისციპლინური საქმე 118/23-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 1 აგვიტსოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 118/23-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin