დისციპლინური საქმე 119/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 5 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 119/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin