დისციპლინური საქმე 122/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 122/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin