დისციპლინური საქმე 123/22-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 9 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 123/22-1 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin