დისციპლინური საქმე 123/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 9 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 123/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin