დისციპლინური საქმე 128/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 19 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 128/21 შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება ვიდაიდან ამოიწურა მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან მისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის (დისციპლინური სახდელის) დაკისრების ვადა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin