დისციპლინური საქმე 13/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 13/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin