დისციპლინური საქმე 13/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 21 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 13/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin