დისციპლინური საქმე 131/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 4 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 131/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin