დისციპლინური საქმე №136/21-3

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 136/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin