დისციპლინური საქმე 136/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 29 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 136/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin