დისციპლინური საქმე 140/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 11 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 140/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin