დისციპლინური საქმე 142/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 142/22 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin