დისციპლინური საქმე 143/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 8 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 143/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin