დისციპლინური საქმე 144/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 7 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 144/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin