დისციპლინური საქმე 145/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 1 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 145/20 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin