დისციპლინური საქმე 146/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 12 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 146/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin