დისციპლინური საქმე 149/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 25 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 149/20 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin