დისციპლინური საქმე 15/20-3

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 15/20-3 შეწყდა სამართალწარმოება ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin