დისციპლინური საქმე 150/20-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 11 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 150/20-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin