დისციპლინური საქმე 150/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 28 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 150/21 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin