დისციპლინური საქმე 152/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 18 აგვიტსოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 152/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin