დისციპლინური საქმე 164/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 164/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin