დისციპლინური საქმე 165/18

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 165/18 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin