დისციპლინური საქმე 165/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 11 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 165/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin